หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปริญญาโท เสาร์ - อาทิตย์)

 
Home              

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
045 35 3533,

ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
087 337 9218
045 35 3500 ต่อ 2203,

อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์
045 35 3533,

นางเบญจมาศ บุญเจริญ
งานบริการการศึกษา
045 35 3522

เป้าหมายของหลักสูตร
  ยกระดับความสามารถด้าน ICT ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาในการสอน
  สอนให้รู้จริง ทำได้จริง และประยุกต์ใช้ได้จริง

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้
  1. นักเกษตร/นักธุรกิจ/นักพัฒนาชนบท/นักสาธารณสุข/พนักงานธนาคาร/ครู-อาจารย์/ตำรวจ/ทหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน/ฝ่ายข้อมูล/ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายพัสดุ/ ของรัฐและเอกชน...เจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐ/บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มพูลทักษะด้าน ICT สำหรับพัฒนางานที่ทำอยู่
  2. บัณฑิตใหม่ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อประยุกต์ใช้ ICT กับสาขาอาชีพที่จบมา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครนักศึกษา
ครั้งที่ 1 - 1 ก.พ. - 18 เม.ย. 2559
ครั้งที่ 2 - 21 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2559
สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร

รายวิชาที่เปิดสอน
 • การปรยุกต์ใช้สเพคดชีท
 • การออกแบบฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร
 • การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล
 • การสร้างแบบจำลอง
 • ระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
   81,200 บาท (โดยประมาณ)

ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่า
ชื่อ-สกุล พัฒนาระบบ ตำแหน่ง/หน่วยงาน
อรรถพงษ์ ตรีธัญญา การใช้รีโมทเซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วชิรศักดิ์ ปกาสิต ระบบสารสนเทศการบริหารและจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร
วิชัย กระมุทกาญจน์ การวิเคราะห์โครงข่ายภูมิสารสนเทศในการวางแผนการจัดการติดตามดู
แลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒
โรงเรียนนารีนุกูล2
วิชิต จิรมงคลการ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ จ.อุบลราชธานี
สาคร ส่งเสริม ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
ธนารักษ์ ฤกษ์นาวา การพัฒนาบทเรียนเรื่องโครงสร้างเมล็ดพันธุ์สาหรับห้องเรียนออนไลน์
ไพโรจน์ พละศึก ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัสดุเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ของธนาคาร
ปรีดา วุฒิสิริบูรณ์ ธ.ก.ส.- ภาษีรถ : ระบบสารสนเทศบริการรับชาระภาษีรถ
ทวี มณีนิล แบบจำลองความงอกเมล็ดพันธ์ุพริกขี้หนูพันธ์ุหัวเรือ
และโปรแกรมตรวจสอบดัชนีความงอกเมล็ดพันธ์ุ
มหิศธร ชุมแสง ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนจากแหล่ง อบายมุข
ภาวิดา ไตรรัตน์พิศาล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้น ฐานข้อมลู นักบญุ ในศาสนาคริสต์
มรกตพุฒผา ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่า
อนุพันธ์ศิริชัยวัฒนกุล ระบบจัดการชุดข้อมูลมาตรฐาน สาหรับระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS)
เพ็ญนภา วิทยารักษ์ ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สายันต์ แสงหัวช้าง ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับชุมชนและพัฒนาชนบท
ธเนศร์ บุณนิล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านปัจจัยการผลิตและประมาณการผลผลิตพืช
ชูพงษ์ ชาจุหวัน ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. กรมทหารราบที่ ๖
วรภา นาเมือง ระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
กนิษฐา อินธิชิต ระบบสารสนเทศงานครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านสองคอน
ตาบลสองคอนอา เภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ มหาวิทยาลับราชภัฏศรีสะเกษ
สมชาย พรหมจันทร์ ระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้: กรณีศึกษา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ธีรนันท์ คะบุตร ระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อบต.เมืองไพร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกิจ เชื้อนิล ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณธัช ดวงมณี ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน
ไกรวุฒิ แก้วชาลุน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพ ด้วยตนเองของนักเรียน
สุวรรณา โกศัลวัฒน์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา:
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สุนันทา กสิพันธ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อพัสดและการจ้างเหมาบริการ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุ ลราชธานี
ปรีชา มีราช ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต
ศุภชัย ดารงคุณาวุฒิ ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอุบลราชธานี
สุเมธ นามแก้ว ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทิวา กาฬภักดี ระบบสารสนเทศสา หรับผ้ปู ่ วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะ หัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์

งานค้นคว้าอิสระที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคดนโลยี ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.นรินทร ยุญพราหมณ์
 • รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
 • ดร.สราญ ปริสทุธิกุล
 • ดร.วรงค์ นัยวินิจ
 • ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 • อ.ทศพร สาะรวิศิษฐ์

Close